SAB-Trafo,s.r.o.
Nahořanská 414,Krčín
Nové Město nad Metují
IČ:49812033
tel:491472055
info@sabtrafo.cz
  
 

 NOVĚ U NÁS !!!

 

zsilkovna

 

LPG pumpa

12,20 Kč 

 

 

 NAPIŠTE NÁM

obalka

 1. Platnost obchodních podmínek

1.1.Tyto všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky (dále jen Obchodní podmínky nebo též OP) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží uzavřených mezi společností SAB – Trafo, s.r.o. jako dodavatelem (dále jen prodávající) a jeho odběrateli (dále jen kupující). Obchodní podmínky neplatí pro smlouvy, v nichž byla jejich platnost výslovně vyloučena.

1.2.Při uzavírání kupní smlouvy se vychází ze skutečnosti, že kupující je seznámen s uvedenými Obchodními podmínkami, které jsou její přílohou nebo na které kupní smlouva odkazuje.

1.3. Odchylky od OP jsou platné pouze tehdy, jsou-li sjednány smluvními stranami v písemné formě.

1.4.Tyto Obchodní podmínky vycházejí z právní úpravy ustanovení § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

 

 2.Uzavření kupní smlouvy (kdy je smlouva uzavřena a jak)

2.1.Kupní smlouva musí mít písemnou formu, včetně změn a dodatků.

2.2.Za uzavření kupní smlouvy je považováno:

  1. Bezvýhradné písemné potvrzení návrhu kupní smlouvy vyhotoveného prodávajícím ze strany kupujícího.
  2. Bezvýhradné písemné potvrzení prodávajícím potvrzené objednávky ze strany kupujícího.      

2.3.Kupující je povinen písemně potvrdit návrh kupní smlouvy vyhotovený prodávajícím, resp. písemně potvrdit prodávajícím potvrzenou objednávku, do dvou dnů od příslušného uvedeného úkonu prodávajícího. V případě, že kupující provede potvrzení později, termín dodávky se posune o takový počet pracovních dní, který odpovídá pozdějšímu potvrzení ze strany kupujícího.

2.4.V případě objednávky výrobku, který není zařazen ve výrobním programu prodávajícího, jsou s kupujícím nejprve projednány jeho požadavky po stránce technické a výrobní a dle výsledku tohoto projednání zašle prodávající kupujícímu návrh kupní smlouvy k akceptaci.

 

 3.Předmět plnění

3.1.Předmětem plnění je dodávka zboží, které je specifikováno v potvrzení objednávky nebo v uzavřené kupní smlouvě.

3.2.Určení zboží musí být jednoznačné.

3.3.Není-li dohodnuto jinak, prodávající dodá zboží v kvalitě běžné na domácím trhu prodávajícího.

 

4.Čas plnění

4.1.Časem plnění se rozumí smluvně dohodnutý  dodací termín, není-li dohodnuto jinak.

4.2.Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání kupujícímu, nebo jiné kupujícím určené osobě nebo jeho předání dopravci k přepravě kupujícímu do místa určení, za něž se považuje adresa uvedená v kupní smlouvě u obchodního jména kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

4.3.Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány a pokud ovlivňují čas plnění, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

4.4.Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, provozní poruchy, překročení dodacích lhůt nebo výpadky subdodavatelů, výpadky energie nebo surovin, dopravní poruchy, události které nelze předvídat jako stávky, výluky, úřední postupy, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V těchto uvedených případech nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody.

4.5.Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.

4.6.Kupující se zavazuje převzetí zboží potvrdit na dodacím listu a mezinárodním nákladním listu a současně se zavazuje potvrzený dodací list vrátit prodávajícímu.

 

5.Ceny

5.1.Dohoda o ceně je považována za základní náležitost smlouvy a je podmínkou pro uzavření smlouvy.

5.2.Za předpokladu, že cena zboží byla dohodnuta mezi smluvními stranami vzhledem k dopravním, pojistným nebo jiným sazbám platným v době uzavření smlouvy, a tyto sazby jsou následně změněny, prodávající si vyhrazuje právo upravit svoje ceny způsobem tomu odpovídajícím.

5.3.Prodávající si vyhrazuje právo sjednávat se smluvními stranami ceny dohodou.

5.4.Ke všem cenám se při jejich účtování kupujícímu přičte příslušná daň z přidané hodnoty a recyklační příspěvek, pokud se daného zboží týká.

5.5.V ceně zboží není zahrnuta cena balení, obalů a dopravy.

 

6.Platební podmínky

6.1.Podkladem pro platbu je obchodní faktura vystavená prodávajícím. Platby jsou poukázané na bankovní účet prodávajícího, uskutečněné hotově v pokladně společnosti nebo jinými dohodnutými způsoby (např. platba zálohovou fakturou, dobírkou a pod….).

6.2.Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, je cena smluvního zboží splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na obchodní faktuře prodávajícího.

6.3.Platba je považována za uskutečněnou, pokud je dlužná částka připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky.

6.4.Platbu, která vyplývá ze smlouvy, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, ani započítat proti svým pohledávkám vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu.

6.5.V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení, za období po splatnosti z dlužné částky do jejího zaplacení. Výše úroku z prodlení činí 10 % ročně. .

6.6.Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury.

6.7.Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zastavit dodávky smluvního zboží, pokud kupující neplní řádně své platební povinnosti. Při prodlení kupujícího s placením je prodávající též oprávněn požadovat, a to aniž by byla dotčena jeho ostatní práva, aby kupující uhradil cenu zboží jako platbu předem, případně aby tuto uhradil předem formou zálohy na základě zálohové faktury. Dále je prodávající, pro případ prodlení kupujícího s placením, prohlásit všechny své pohledávky za kupujícím za okamžitě splatné. Stejná práva náleží prodávajícímu také v případě, že vzhledem k okolnostem na straně kupujícího vznikne oprávněná pochybnost o platební schopnosti kupujícího.

6.8.Kupující se zavazuje, že zboží buď přihlásí ke zdanění v zemi dodání zboží, nebo informuje prodávajícího před termínem fakturace o tom, že zboží nepřihlásí ke zdanění a v tom případě prodávající účtuje s DPH.

 

7.Reklamace

7.1.Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za škody tím vzniklé.

7.2.Není-li v těchto OP nebo v kupní smlouvě stanoveno jinak, platí pro uplatnění práv kupujícího z odpovědnosti za vady ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

7.3.Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně.

7.4.Zjevné vady musí být reklamovány bez zbytečného odkladu po převzetí zboží kupujícím, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Skryté vady musí být reklamovány bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil, nebo poté kdy ji kupující při dostatečné péči zjistit mohl, vždy však nejpozději do dvou let od převzetí věci.

7.5.V případě zjištění vad kupujícím při převzetí zboží, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a nesmí se zbožím manipulovat ani do něj zasahovat až do vyjádření prodávajícího k reklamaci.

7.6.Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnějšími vlivy, zejména živelnými událostmi, nesprávným skladováním, nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím nebo nedodržením technických norem či podmínek daných prodávajícím.

7.7.Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního technického přezkoušení provedeného prodávajícím.

7.8.Jsou-li předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a byla-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, je prodávající povinen výlučně:

  1. dodat chybějící množství zboží,
  2. nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným, nebo zboží uvést do toho stavu,
  3. nahradit kupujícímu náklady spojené s vrácením vadného zboží, pokud se tyto nezvýší tím, že zboží bylo dopraveno na jiné místo než bylo místo plnění a jestliže o vrácení prodávající požádal.

7.9.Právo na dodání náhradního zboží nebo na náhradu nákladů spojených  s vrácením vadného zboží vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží prodávajícímu podle předchozí dohody.

7.10.Není-li dodávka náhradního nebo chybějícího množství zboží podle bodu 7.8. možná, je prodávající oprávněn od smlouvy dodatečně odstoupit. Prodávající je v takovém případě povinen neprodleně vrátit cenu nedodaného zboží.

 

8.Balení a doklady přiloženédodávce

8.1.Zboží je dodáváno v obvyklém balení, příp. určeném technickými normami pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, obal, způsob balení a přepravy určuje prodávající.

8.2.Povinností prodávajícího je v obchodní faktuře označit vratné obaly ( např.. EUR palety), uvést jejich počet a výslovně uvést, že se jedná o vratný obal.

8.3.K dodávce zboží je přiložen dodací list a v závislosti na povaze zboží i návod k použití.

 

9.Závěrečná ustanovení

9.1.Uzavřením kupní smlouvy kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a tyto přijímá.

9.2.Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy po předchozím oznámení, bez povinnosti uhradit kupujícímu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod, v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany kupujícího.

9.3.Za podstatné porušení smluvních povinností kupujícím se rozumí zejména:

  1. nepřevzetí zboží od prodávajícího dle podmínek a ujednání smlouvy,
  2. nezaplacení dohodnuté kupní ceny prodávajícímu
  3. jestliže kupující uvede prodávajícího v omyl a získá tím pro sebe, nebo jiného prospěch, který by jinak nezískal.

9.4.Výrobní dokumentace, nákresy, výpočty  a ostatní technická dokumentace týkající se prodávajícím dodávaného zboží, je výhradním vlastnictvím prodávajícího a jako taková podléhá ochraně dle autorského práva, resp. průmyslového práva, případně jiných odvětví práva zajišťujících ochranu duševního vlastnictví. Dokumentace uvedená v předcházející větě nesmí být zpřístupněna třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího ani nesmí být nijak zneužita samotným kupujícím.

 

SAB – Trafo, s.r.o.

Nahořanská 414

549 01   Nové Město nad Metují

 

Datum vydání:1.1.2014     

 01.04.2004-III.